2. ( ) -
               > > >


 
 2. ( )
: [ 13-09-2016 - 04:57 AM ]
: ( 1 )
 
http://7or3en.com/up/do.php?imgf=147036850049481.gif
 
                                2016
: 26
: 880
: Aug 2016
:
: 9,941
: 120
:  will become famous soon enough  will become famous soon enough


:ٓٓ ﴿١﴾ ٰ ٱٰ ۛ ۛ ﴿٢﴾ ٱ ٱ ٱٰ ٰ ﴿٣﴾ ٱ ٓ ٓ ٱ ﴿٤﴾ ٰٓ ٰ ۖ ٰٓ ٱ ﴿٥﴾ ٱ ٓ ﴿٦﴾ ٱ ٰ ٰ ۖ ٰٓ ٰ ٰ ۖ ﴿٧﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿٨﴾ ٰ ٱ ٱ ٓ ﴿٩﴾ ٱ ۖ ۢ ﴿١٠﴾ ٱ ٓ ﴿١١﴾ ٓ ٱ ٰ ﴿١٢﴾ ٓ ٱ ٓ ٓ ٱٓ ۗ ٓ ٱٓ ٰ ﴿١٣﴾ ٱ ٓ ٰ ٰ ٓ ﴿١٤﴾ ٱ ٰ ﴿١٥﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱٰ ٱٰ ٰ ﴿١٦﴾ ٱ ٱ ٓ ٓ ۥ ٱ ٰۢ ﴿١٧﴾ ۢ ﴿١٨﴾ ۢ ٱٓ ٰ ٰ ٓ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ۢ ٱٰ ﴿١٩﴾ ٱ ٰ ۖ ٓ ٓ ٓ ۚ ٓ ٱ ٰ ۚ ٱ ٰ ۢ ﴿٢٠﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿٢١﴾ ٱ ٱ ٰ ٱٓ ٓ ٱٓ ٓ ۦ ٱٰ ۖ ﴿٢٢﴾ ۢ ٰ ۢ ۦ ٱ ٓ ٱ ٰ ﴿٢٣﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۖ ٰ ﴿٢٤﴾ ٱ ٱٰٰ ٰۢ ٱٰ ۖ ۢ ۙ ٰ ٱ ۖ ۦ ٰ ۖ ٓ ٰ ۖ ٰ ﴿٢٥﴾ ۞ ٱ ۦٓ ۚ ٱ ٱ ۖ ٱ ٓ ٱ ٰ ۘ ۦ ۦ ۚ ۦٓ ٱٰ ﴿٢٦﴾ ٱ ٱ ۢ ٰۦ ٓ ٱ ۦٓ ٱ ۚ ٰٓ ٱٰ ﴿٢٧﴾ ٱ ٰ ٰ ۖ ﴿٢٨﴾ ٱ ٱ ٱٰٓ ٱٓ ٰ ٰٰۢ ۚ ﴿٢٩﴾ ٰٓ ٱ ۖ ٓ ٱٓ ۖ ٓ ﴿٣٠﴾ ٱٓ ٱٰٓ ۢٔ ٓ ٰٓٓ ٰ ﴿٣١﴾ ٰ ٓ ٓ ۖ ٱ ٱ ﴿٣٢﴾ ٰٓٔ ۢ ٓ ۖ ٓ ۢ ٓ ٓ ٱٰٰ ٱ ﴿٣٣﴾ ٰٓ ٱ ٓ ٓ ٰ ٱ ٱٰ ﴿٣٤﴾ ٰٓٔ ٱ ٱ ٰ ٱ ٱٰ ﴿٣٥﴾ ٱٰ ۖ ٱ ۖ ٱ ٰ ٰ ۢ ﴿٣٦﴾ ٰٓ ۦ ٰۢ ۚ ۥ ٱ ٱ ﴿٣٧﴾ ٱ ۖ ﴿٣٨﴾ ٱ ٰٔٓ ٰٓ ٰ ٱ ۖ ٰ ﴿٣٩﴾ ٰٓ ٰٓ ٱ ٱٓ ٓ ٰ ٱ ﴿٤٠﴾ ٓ ٓ ۦ ۖ ٰٔ ٰ ٱ ﴿٤١﴾ ٱ ٱٰ ٱ ﴿٤٢﴾ ٱٰ ٱٰ ٱ ٱٰ ﴿٤٣﴾ ۞ ٱ ٱ ٱٰ ۚ ﴿٤٤﴾ ٱ ٱ ٱٰ ۚ ٱٰ ﴿٤٥﴾ ٱ ٰ ٰ ﴿٤٦﴾ ٰٓ ٰٓ ٱ ٱٓ ٱٰ ﴿٤٧﴾ ٱ ۢ ٔ ٰ ﴿٤٨﴾ ٰ ٓ ٱ ٓ ٓ ۚ ٰ ٓ ﴿٤٩﴾ ٱ ٰ ٓ ﴿٥٠﴾ ٰ ٰٓ ٱ ٱ ۢ ۦ ٰ ﴿٥١﴾ ۢ ٰ ﴿٥٢﴾ ٱٰ ٱ ﴿٥٣﴾ ٰ ۦ ٰ ٱ ٱ ٓ ٰ ٱٓ ٰ ۚ ۥ ٱ ٱ ﴿٥٤﴾ ٰٰ ٰ ٱ ٱٰ ﴿٥٥﴾ ٰ ۢ ﴿٥٦﴾ ٱ ٱ ٱٰ ۖ ٰ ٰ ۖ ٰ ٓ ﴿٥٧﴾ ٱ ٰ ٱ ٱ ٱ ٰٰ ۚ ٱ ﴿٥٨﴾ ٱ ٱ ٱ ٱٓ ﴿٥٩﴾ ۞ ٱٰ ٰ ۦ ٱ ٱ ۖ ٱ ٱ ۖ ۢ ۖ ٱ ٱ ٱ ﴿٦٠﴾ ٰٰ ٰ ۢ ٰۢ ٱ ۢ ٱ ۢ ٓ ۖ ٱ ٰ ٱ ۚ ٱ ۗ ٱ ٱ ٓ ۢ ٱ ۗ ٰ ٰٔ ٱ ٱۦ ٱ ۗ ٰ ﴿٦١﴾ ٱ ٱ ٱٰٰ ٱٰٔ ٱ ٱ ٱ ٰ ﴿٦٢﴾ ٰ ٱ ٓ ٰ ۢ ٱ ﴿٦٣﴾ ۢ ٰ ۖ ٱ ۥ ٱٰ ﴿٦٤﴾ ٱ ٱ ٱ ٰٔ ﴿٦٥﴾ ٰ ٰ ﴿٦٦﴾ ٰ ۦٓ ٱ ۖ ٓ ۖ ٱ ٱٰ ﴿٦٧﴾ ٱ ۚ ۥ ۢ ٰ ۖ ٱ ﴿٦٨﴾ ٱ ۚ ۥ ٓ ٱٰ ﴿٦٩﴾ ٱ ٱ ٰ ٓ ٓ ٱ ﴿٧٠﴾ ۥ ٱ ٱ ۚ ٱٰٔ ٱ ۚ ﴿٧١﴾ ٱٰٰٔ ۖ ٱ ﴿٧٢﴾ ٱ ۚ ٰ ٱ ٱٰ ٰۦ ﴿٧٣﴾ ۢ ٰ ٱ ۚ ٱ ٱٰ ۚ ٱٓ ۚ ٱ ۗ ٱ ٰ ﴿٧٤﴾ ۞ ٰ ٱ ۥ ۢ ﴿٧٥﴾ ٱ ٓ ٰ ۢ ٓ ٱ ٓ ۦ ۚ ﴿٧٦﴾ ٱ ﴿٧٧﴾ ٱٰ ٓ ﴿٧٨﴾ ٱٰ ٰ ٱ ۦ ۖ ﴿٧٩﴾ ٱ ٓ ۚ ٱ ٱ ۥٓ ۖ ٱ ﴿٨٠﴾ ٰ ٰ ۦ ٓٔۥ ٰٓ ٰ ٱ ۖ ٰ ﴿٨١﴾ ٱ ٱٰٰ ٰٓ ٰ ٱ ۖ ٰ ﴿٨٢﴾ ٰ ٓ ٰٓ ٱ ٱٰ ٱٰ ٱٰٰ ٱٰ ٱٰ ٱٰ ﴿٨٣﴾ ٰ ٓ ٰ ﴿٨٤﴾ ٰٓٓ ٰ ٰ ٱ ٱٰ ٰٰ ٰ ۚ ٱٰ ۢ ۚ ٓ ٰ ٱٰ ٱ ۖ ٱٰ ٰٓ ٱ ۗ ٱ ٰ ﴿٨٥﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ٱ ۖ ٱ ﴿٨٦﴾ ٱٰ ۢ ۦ ٱ ۖ ٱ ٱٰ ٰ ٱ ۗ ٓ ۢ ٰٓ ٱ ﴿٨٧﴾ ۢ ۚ ٱ ﴿٨٨﴾ ٓ ٰ ٱ ٱ ٓ ۦ ۚ ٱ ٱٰ ﴿٨٩﴾ ٱ ۦٓ ٓ ٱ ٱ ۦ ٰ ٓ ۦ ۖ ٓ ٰ ۢ ۚ ٰ ﴿٩٠﴾ ٓ ٱ ٓ ٓۥ ٱ ۗ ۢٓ ٱ ﴿٩١﴾ ۞ ٓ ٰ ٱٰ ٱ ٱ ۢ ۦ ٰ ﴿٩٢﴾ ٰ ٱ ٓ ٰ ۢ ٱ ۖ ٱ ۚ ۦٓ ٰ ﴿٩٣﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٰ ﴿٩٤﴾ ۢ ۗ ٱ ۢ ٱٰ ﴿٩٥﴾ ٱ ٰ ٰۢ ٱ ۚ ۢ ۦ ٱ ۗ ٱ ۢ ﴿٩٦﴾ ۥ ۥ ٰ ٱ ٰ ﴿٩٧﴾ ٰٓۦ ۦ ٰ ٱ ٰ ﴿٩٨﴾ ٓ ٰ ٰۢ ۖ ٓ ٱٰ ﴿٩٩﴾ ٰ ۥ ۚ ﴿١٠٠﴾ ٓ ٱ ٱ ٱٰ ٰ ٱ ٓ ﴿١٠١﴾ ٱ ٱٰ ٰ ٰ ۖ ٰ ٰ ٱٰ ٱ ٱ ٓ ٱ ٰ ٰ ۚ ٰ ٓ ۖ ۦ ٱ ۦ ۚ ٓ ۦ ٱ ۚ ۚ ٱٰ ۥ ٱ ٰۢ ۚ ۦٓ ۚ ﴿١٠٢﴾ ٱ ٱ ۖ ﴿١٠٣﴾ ٰٓ ٱ ٰ ٱ ٱ ۗ ٰ ﴿١٠٤﴾ ٱ ٱٰ ٱ ۢ ۗ ٱ ۦ ٓ ۚ ٱ ٱ ٱ ﴿١٠٥﴾ ۞ ۢ ٓ ٓ ۗ ٱ ٰ ۢ ﴿١٠٦﴾ ٱ ۥ ٱٰٰ ٱ ۗ ٱ ۢ ﴿١٠٧﴾ ٔ ٰ ۗ ٱ ٱٰ ٓ ٱ ﴿١٠٨﴾ ٱٰ ۢ ٰ ۢ ٱ ۖ ٱ ٱ ٰ ٱ ۦٓ ۗ ٱ ٰ ۢ ﴿١٠٩﴾ ٱٰ ٱٰ ۚ ۢ ٱ ۗ ٱ ﴿١١٠﴾ ٱ ٰٰ ۗ ۗ ٰ ٰ ﴿١١١﴾ ٰ ۥ ۥٓ ۥ ۦ ﴿١١٢﴾ ٱ ٱٰٰ ٰ ۢ ٱٰٰ ٱ ٰ ۢ ٱٰ ۗ ٰ ٱ ۚ ٱ ٱٰ ﴿١١٣﴾ ٰ ٱ ٱۥ ٰ ٓ ۚ ٰٓ ٓ ٓ ۚ ٱ ٱ ﴿١١٤﴾ ٱ ٱ ۚ ٱ ۚ ٱ ٰ ﴿١١٥﴾ ٱ ٱ ۗ ٰۥ ۖ ۥ ٱٰٰ ٱ ۖ ۥ ٰ ﴿١١٦﴾ ٱٰٰ ٱ ۖ ٰٓ ۥ ﴿١١٧﴾ ٱ ٱ ٓ ۗ ٰ ٱ ۘ ٰ ۗ ٱٰ ۢ ﴿١١٨﴾ ٓ ٰ ٱ ۖ ٔ ٰ ٱ ﴿١١٩﴾ ٰ ٱ ٱٰٰ ٰ ۗ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ٓ ٱ ٓ ٱ ۙ ٱ ۢ ﴿١٢٠﴾ ٱ ٰ ٱٰ ۥ ۦٓ ٰٓ ۦ ۗ ۦ ٰٓ ٱٰ ﴿١٢١﴾ ٰٓ ٰٓ ٱ ٱٓ ٱٰ ﴿١٢٢﴾ ٱ ۢ ٔ ٰ ﴿١٢٣﴾ ۞ ٱٰٓ ٰۦ ۥ ٰۢ ۖ ۖ ۖ ٱٰ ﴿١٢٤﴾ ٱ ٱ ٰۦ ۖ ٓ ٰٓ ٰۦ ٰ ٓ ٱٰ ٱ ٱ ﴿١٢٥﴾ ٰۦ ٱ ٰ ٱ ۥ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ۖ ۥ ۥٓ ٰ ٱ ۖ ٱ ﴿١٢٦﴾ ٰۦ ٱ ٱ ٰ ٓ ۖ ٱ ٱ ﴿١٢٧﴾ ٱ ٓ ٓ ۖ ٱ ٱ ﴿١٢٨﴾ ٱ ٰ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿١٢٩﴾ ٰۦ ۥ ۚ ٱٰ ٱ ۖ ۥ ٱ ٱٰ ﴿١٣٠﴾ ۥ ۥٓ ۖ ٱٰ ﴿١٣١﴾ ٰ ٓ ٰۦ ٰ ٱ ٱٰ ٱ ﴿١٣٢﴾ ٓ ٱ ۢ ٰ ٰ ٓ ٰۦ ٰ ٰ ٰ ٰ ۥ ﴿١٣٣﴾ ۖ ۖ ٔ ﴿١٣٤﴾ ٰٰ ۗ ٰۦ ۖ ٱ ﴿١٣٥﴾ ٓ ٱ ٓ ٓ ٰٓ ٰۦ ٰ ٰ ٱ ٓ ٰ ٰ ٓ ٱ ۢ ۥ ﴿١٣٦﴾ ٓ ۦ ٱ ۖ ۢ ۖ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿١٣٧﴾ ٱ ۖ ٱ ۖ ۥ ٰ ﴿١٣٨﴾ ٓ ٱ ٓ ٰ ٰ ۥ ﴿١٣٩﴾ ٰۦ ٰ ٰ ٱ ٰٰ ۗ ٱ ۗ ٰ ۥ ٱ ۗ ٱ ٰ ﴿١٤٠﴾ ۖ ۖ ٔ ﴿١٤١﴾ ۞ ٱٓ ٱ ٰ ٱ ۚ ٱ ٱ ۚ ٓ ٰ ٰۢ ۢ ﴿١٤٢﴾ ٰ ٰ ٓ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ٓ ٱ ٰ ۚ ٱ ٱ ۗ ٱ ٰ ۚ ٱ ٱ ﴿١٤٣﴾ ٰ ٱٓ ۖ ٰ ۚ ٱ ٱ ۚ ۥ ۗ ٱ ٱٰ ٱ ۗ ٱ ٰ ﴿١٤٤﴾ ٱ ٱٰ ۢ ۚ ٓ ۢ ۚ ۢ ۢ ۚ ٱ ٓ ۢ ٓ ٱ ۙ ٱٰ ﴿١٤٥﴾ ٱ ٰ ٱٰ ۥ ٓ ۖ ٱ ﴿١٤٦﴾ ٱ ۖ ٱ ﴿١٤٧﴾ ۢ ۖ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ۚ ٱ ٰ ۢ ﴿١٤٨﴾ ٱ ٱ ۖ ۥ ۗ ٱ ٰ ﴿١٤٩﴾ ٱ ٱ ۚ ۥ ٱ ٱ ﴿١٥٠﴾ ٓ ٰ ٱٰ ٱ ﴿١٥١﴾ ٱٓ ٱ ﴿١٥٢﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ٱٰ ﴿١٥٣﴾ ٱ ٰۢ ۚ ٓ ٰ ﴿١٥٤﴾ ۢ ٱ ٱ ۢ ٱٰ ٱ ٱٰ ۗ ٱٰ ﴿١٥٥﴾ ٱ ٓ ٰ ٓ ٓ ٰ ﴿١٥٦﴾ ٰٓ ٰ ۖ ٰٓ ٱ ﴿١٥٧﴾ ۞ ٱ ٱ ٓ ٱ ۖ ٱ ٱ ۚ ٱ ﴿١٥٨﴾ ٱ ٓ ٱٰ ٱٰ ۢ ٰ ٱٰ ۙ ٰٓ ٱ ٱٰ ﴿١٥٩﴾ ٱ ٰٓ ۚ ٱ ٱ ﴿١٦٠﴾ ٱ ٰٓ ٱ ٱٰٓ ٱ ﴿١٦١﴾ ٰ ۖ ٱ ﴿١٦٢﴾ ٰ ٰ ٰ ۖ ٓ ٰ ٱٰ ٱ ﴿١٦٣﴾ ٱٰٰ ٱ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٓ ٱ ٱٓ ٓۢ ٱ ٓۢ ٱٰ ٱ ٱ ٱٓ ٱ ٰۢ ۢ ﴿١٦٤﴾ ٱ ٱ ٱ ۖ ٱ ٓ ۗ ٱ ٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿١٦٥﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿١٦٦﴾ ٱ ٱ ۗ ٰ ٱ ٰ ٰ ۖ ٰ ٱ ﴿١٦٧﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٰ ٰ ٱٰ ۚ ۥ ﴿١٦٨﴾ ٱٓ ٱٓ ٱ ﴿١٦٩﴾ ٱ ٓ ٱ ٓ ٓٓ ۗ ٓ ٔ ﴿١٧٠﴾ ٱ ٱ ٓ ٓ ۚ ۢ ﴿١٧١﴾ ٰٓ ٱ ٰ ٰ ٱ ﴿١٧٢﴾ ٱ ٱ ٱ ٓ ۦ ٱ ۖ ٱ ۢ ۢ ٓ ۚ ٱ ﴿١٧٣﴾ ٱ ٓ ٱ ٱٰ ۦ ۙ ٰٓ ٱ ٱ ٱٰ ﴿١٧٤﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱٰ ٱٰ ٱ ٱ ۚ ٓ ٱ ﴿١٧٥﴾ ٰ ٱ ٱٰ ٱ ۗ ٱ ٱ ٱٰ ۢ ﴿١٧٦﴾ ۞ ٱ ٱ ٱ ٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٰٓ ٱٰ ٱۦ ٱ ٰ ۦ ٱٰ ٱٰٰ ٱٰ ٱ ٱ ٱٓ ٱ ٱٰ ٱٰ ٱ ٰ ۖ ٱٰ ٱٓ ٱٓ ٱ ۗ ٰٓ ٱ ۖ ٰٓ ٱ ﴿١٧٧﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ۖ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ٱٰ ۚ ۥ ٱۢ ٱ ٓ ٰۢ ۗ ٰ ۗ ٱٰ ٰ ۥ ﴿١٧٨﴾ ٱ ٰ ٰٓ ٱٰ ﴿١٧٩﴾ ٱ ٱ ٰ ٱ ٱ ۖ ٱ ﴿١٨٠﴾ ۢ ۥ ۥ ٓ ۥ ٱ ۥٓ ۚ ٱ ﴿١٨١﴾ ۢ ٓ ۚ ٱ ﴿١٨٢﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ﴿١٨٣﴾ ٰۢ ۚ ٰ ۢ ۚ ٱ ۥ ۢ ۖ ۥ ۚ ۖ ﴿١٨٤﴾ ٱٓ ٱ ٰۢ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ۖ ٰ ۢ ۗ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٰ ٰ ﴿١٨٥﴾ ۖ ٱ ۖ ﴿١٨٦﴾ ٱ ٱ ٰ ٓ ۚ ۗ ٱ ۖ ٱٰٔ ٰ ٱ ٱ ۚ ٱ ٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۖ ٱ ٱ ۚ ٰ ٰ ٱٰ ۗ ٱ ۗ ٰ ٱ ٰۦ ﴿١٨٧﴾ ٓ ٰ ٱٰ ٓ ٱ ٰ ٱ ٱ ﴿١٨٨﴾ ۞ ٔ ٱ ۖ ٰ ٱ ۗ ٱ ٱ ٰ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ٰ ۚ ٱ ٱ ﴿١٨٩﴾ ٰ ٱ ٱ ٰ ٓ ۚ ٱ ٱ ﴿١٩٠﴾ ٱ ۚ ٱ ٱ ۚ ٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ۖ ٰ ٱ ۗ ٰ ٓ ٱٰ ﴿١٩١﴾ ٱ ٱ ﴿١٩٢﴾ ٰ ٰ ٱ ۖ ٱ ٰ ٱٰ ﴿١٩٣﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ۚ ٱٰ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ٱ ٱٓ ٱ ٱ ﴿١٩٤﴾ ٱ ٱ ۛ ٓ ۛ ٱ ٱ ﴿١٩٥﴾ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ۖ ٰ ٱ ۥ ۚ ۦٓ ۦ ۢ ۚ ٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ۚ ٰ ۢ ٱ ۗ ۗ ٰ ۥ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ٱٓ ٱ ٱ ﴿١٩٦﴾ ٱ ٰ ۚ ٱ ٱ ۗ ۢ ٱ ۗ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ٰٓ ٱٰ ﴿١٩٧﴾ ۚ ٓ ٰۢ ٱ ٱ ٱ ٱ ۖ ٱ ٰ ۦ ٱٓ ﴿١٩٨﴾ ٱ ٱ ٱ ۚ ٱ ﴿١٩٩﴾ ٰ ٱ ٱ ٓ ۗ ٱ ٓ ٱ ۥ ٱ ٰۢ ﴿٢٠٠﴾ ٓ ٱ ٱ ٱ ﴿٢٠١﴾ ٰٓ ۚ ٱ ٱ ﴿٢٠٢﴾ ۞ ٱ ٱ ٓ ۢ ٰۢ ۚ ٓ ٓ ۚ ٱٰ ۗ ٱ ٱ ٱٓ ﴿٢٠٣﴾ ٱ ۥ ٱٰ ٱ ٱ ٰ ۦ ٱ ﴿٢٠٤﴾ ٰ ٰ ٱ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ﴿٢٠٥﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ۚ ۥ ۚ ٱ ﴿٢٠٦﴾ ٱ ٱٓ ٱ ۗ ٱ ۢ ٱ ﴿٢٠٧﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٓ ٰ ٱٰ ۚ ۥ ﴿٢٠٨﴾ ۢ ٓ ٱٰ ٱٓ ٱ ﴿٢٠٩﴾ ٓ ٱ ۢ ٱ ٱٰٓ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿٢١٠﴾ ٓ ٰٓ ٰ ۢ ۗ ٱ ۢ ٓ ٱ ٱ ﴿٢١١﴾ ٱٰ ٱ ٱ ۘ ٱ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ٓ ۢ ﴿٢١٢﴾ ٱ ٰ ٱ ٱۦ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ۢ ٓ ٱٰ ۢ ۖ ٱ ٱ ٱ ٱ ۦ ۗ ٱ ٓ ٰ ٰۢ ﴿٢١٣﴾ ٱ ٱ ۖ ٱٓ ٱٓ ٰ ٱ ٱ ۥ ٰ ٱ ۗ ٓ ٱ ﴿٢١٤﴾ ٔ ۖ ٓ ۢ ٰ ٱ ٱٰٰ ٱٰ ٱ ٱ ۗ ۢ ٱ ۦ ﴿٢١٥﴾ ٱ ۖ ٰٓ ٔ ۖ ٰٓ ٔ ۗ ٱ ﴿٢١٦﴾ ٔ ٱ ٱ ۢ ۖ ۖ ٱ ۢ ۦ ٱ ٱ ۦ ٱ ۚ ٱ ٱ ۗ ٰ ٰ ٱٰ ۚ ۦ ٰٓ ٰ ٱ ٱ ۖ ٰٓ ٰ ٱ ۖ ٰ ﴿٢١٧﴾ ٱ ٱ ٰ ٱ ٰٓ ٱ ۚ ٱ ﴿٢١٨﴾ ۞ ٔ ٱ ٱ ۖ ٓ ٰ ٓ ۗ ٔ ٱ ۗ ٰ ٱ ٱٰ ﴿٢١٩﴾ ٱ ٱ ۗ ٔ ٱٰٰ ۖ ۖ ٰ ۚ ٱ ٱ ٱ ۚ ٓ ٱ ۚ ٱ ﴿٢٢٠﴾ ٱٰ ٰ ۚ ۢ ۗ ٱ ٰ ۚ ۢ ۗ ٰٓ ٱ ۖ ٱ ٓ ٱ ٱ ۦ ۖ ٰۦ ﴿٢٢١﴾ ٔ ٱ ۖ ٱ ٱٓ ٱ ۖ ٰ ۖ ٱ ۚ ٱ ٱٰ ٱ ﴿٢٢٢﴾ ٓ ٰ ۖ ۚ ٱ ٱ ٱٓ ٰ ۗ ٱ ﴿٢٢٣﴾ ٱ ٰ ٱ ۗ ٱ ﴿٢٢٤﴾ ٱ ٱ ٓ ٰ ٰ ۗ ٱ ﴿٢٢٥﴾ ٓ ۢ ۖ ٓ ٱ ﴿٢٢٦﴾ ٱٰ ٱ ﴿٢٢٧﴾ ٱٰ ٰ ٓۢ ۚ ٱ ٓ ٱ ٱ ٱ ۚ ٰ ٓ ٰ ۚ ٱ ٱ ۚ ۗ ٱ ﴿٢٢٨﴾ ٱٰ ۖ ۢ ۢ ٰۢ ۗ ٓ ٔ ٓ ٓ ٱ ۖ ٱ ٱ ۦ ۗ ٱ ۚ ٱ ٰٓ ٱٰ ﴿٢٢٩﴾ ۥ ۢ ٰ ۥ ۗ ٓ ٓ ٓ ٱ ۗ ٱ ۢ ﴿٢٣٠﴾ ٱٓ ۢ ۚ ۚ ٰ ۥ ۚ ٓ ٰ ٱ ۚ ٱ ٱ ٓ ٱٰ ٱ ۦ ۚ ٱ ٱ ٱٓ ٱ ﴿٢٣١﴾ ٱٓ ٰ ٰ ٱ ۗ ٰ ۦ ٱ ٱ ٱ ۗ ٰ ٰ ۗ ٱ ﴿٢٣٢﴾ ۞ ٱٰٰ ٰ ۖ ٱ ۚ ٱ ۥ ٱ ۚ ۚ ٓ ٰۢ ۥ ۦ ۚ ٱ ٰ ۗ ۢ ۢ ۗ ٓ ٰ ٓ ٱ ۗ ٱ ٱ ٱٓ ٱ ﴿٢٣٣﴾ ٱ ٰ ۢ ۖ ٓ ٱ ۗ ٱ ﴿٢٣٤﴾ ۦ ٱٓ ٓ ۚ ٱ ٰ ٓ ۚ ٱ ٰ ٱٰ ۥ ۚ ٱٓ ٱ ٓ ٱ ۚ ٱٓ ٱ ﴿٢٣٥﴾ ٱٓ ۚ ٱ ۥ ٱ ۥ ٰۢ ٱ ۖ ٱ ﴿٢٣٦﴾ ٓ ٱ ۦ ٱ ۚ ٓ ٰ ۚ ٱ ۚ ٱ ﴿٢٣٧﴾ ٰ ٱٰ ٱٰ ٱٰ ٰ ﴿٢٣٨﴾ ۖ ٓ ٱ ٱ ﴿٢٣٩﴾ ٱ ٰ ٰ ٰ ٱ ۢ ۚ ٓ ۢ ۗ ٱ ﴿٢٤٠﴾ ٰ ٰۢ ٱ ۖ ٱ ﴿٢٤١﴾ ٰ ٱ ٰۦ ﴿٢٤٢﴾ ۞ ٱ ٰ ٱ ٱ ٰ ۚ ٱ ٱ ٰ ٱ ﴿٢٤٣﴾ ٰ ٱ ٱٓ ٱ ﴿٢٤٤﴾ ٱ ٱ ٰۥ ۥٓ ۚ ٱ ۜ ﴿٢٤٥﴾ ٱ ۢ ٓ ٰٓ ۢ ٰٓ ۢ ٱ ٰ ٱ ۖ ٱ ٰ ۖ ٓ ٰ ٱ ٰ ٓ ۖ ٱ ۗ ٱ ۢ ٱٰ ﴿٢٤٦﴾ ٱ ۚ ٓ ٰ ٱ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱٰ ۥ ٱ ٱ ۖ ٱ ۥ ٓ ۚ ٱ ٰ ﴿٢٤٧﴾ ۦٓ ٱ ٰ ٰ ٱٰٓ ۚ ٰ ﴿٢٤٨﴾ ٱ ٱ ۢ ۥ ٓ ٱ ۢ ۦ ۚ ۚ ۥ ٱ ۥ ٱ ۦ ۚ ٱ ٰ ٱ ۢ ۢ ٱ ۗ ٱ ٱٰ ﴿٢٤٩﴾ ۦ ٓ ٱ ٱ ٱٰ ﴿٢٥٠﴾ ٱ ۥ ٰ ٱ ٱ ٱ ۥ ٓ ۗ ٱ ٱ ۢ ٱ ٰ ٱ ٱٰ ﴿٢٥١﴾ ٰ ٱ ٱ ۚ ٱ ﴿٢٥٢﴾ ۞ ٱ ٰ ۢ ۘ ٱ ۖ ٰۢ ۚ ٱ ٱٰ ٰ ٱ ۗ ٓ ٱ ٱ ٱ ۢ ۢ ٓ ٱٰ ٰ ٱ ۚ ٓ ٱ ٱ ٰ ٱ ﴿٢٥٣﴾ ٰٓ ٱ ٓ ٰ ٰ ۗ ٱٰ ٱٰ ﴿٢٥٤﴾ ٱ ٓ ٰ ٱ ٱ ۚ ۥ ۚ ۥ ٱٰٰ ٱ ۗ ٱ ۥٓ ۦ ۚ ۖ ۢ ۦٓ ٓ ۚ ٱٰٰ ٱ ۖ ٔۥ ۚ ٱ ٱ ﴿٢٥٥﴾ ٓ ٱ ۖ ٱ ٱ ۚ ٱٰ ۢ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ۗ ٱ ﴿٢٥٦﴾ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ۖ ٱ ٓ ٓ ٱٰ ٱ ٱٰ ۗ ٰٓ ٰ ٱ ۖ ٰ ﴿٢٥٧﴾ ٱ ٓ ٰۦ ۦٓ ٰ ٱ ٱ ٰۦ ٱ ۦ ۠ ۦ ۖ ٰۦ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ٱٰ ﴿٢٥٨﴾ ٱ ٰ ۢ ٰ ٰ ۦ ٰ ٱ ۖ ٱ ۢ ۥ ۖ ۖ ۢ ۖ ۢ ٱ ٰ ۖ ٱ ٰ ۖ ٱ ٱ ۚ ۥ ٱ ٰ ۢ ﴿٢٥٩﴾ ٰۦ ٱٰ ۖ ۖ ٰ ٰ ۖ ٱ ٱ ٰ ۢ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿٢٦٠﴾ ٱ ٰ ٱ ۢ ۢۢ ۢ ۗ ٱ ٰ ٓ ۗ ٱ ٰ ﴿٢٦١﴾ ٱ ٰ ٱ ٓ ٓ ۙ ﴿٢٦٢﴾ ۞ ۢ ٓ ۗ ٱ ﴿٢٦٣﴾ ٰٓ ٱ ٰ ٱ ٱٰ ٱ ۥ ٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ۖ ۥ ۥ ۥ ۖ ٰ ۢ ۗ ٱ ٱ ٱٰ ﴿٢٦٤﴾ ٱ ٰ ٱٓ ٱ ٔ ۗ ٱ ﴿٢٦٥﴾ ۥ ۢ ۢ ٱٰ ۥ ٱٰ ٱ ۥ ٓ ٓ ٱ ۗ ٰ ٱ ٱٰ ﴿٢٦٦﴾ ٰٓ ٱ ٓ ٰ ٓ ٱ ۖ ٱ ٔ ٓ ۚ ٱٓ ٱ ﴿٢٦٧﴾ ٱٰ ٱ ٱٓ ۖ ٱ ۗ ٱ ٰ ﴿٢٦٨﴾ ٱ ٓ ۚ ٱ ۗ ٓ ٱٰ ﴿٢٦٩﴾ ٓ ۢ ٱ ۥ ۗ ٰ ﴿٢٧٠﴾ ٱٰ ۖ ٱٓ ۚ ٔ ۗ ٱ ﴿٢٧١﴾ ۞ ٰ ٰ ٱ ٓ ۗ ۢ ۚ ٱٓ ٱ ۚ ۢ ﴿٢٧٢﴾ ٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ٓ ٱ ٰ ٔ ٱ ۗ ۢ ٱ ۦ ﴿٢٧٣﴾ ٱ ٰ ٱ ٱ ﴿٢٧٤﴾ ٱ ٱٰ ٱ ٱٰ ٱ ۚ ٰ ٓ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ٱ ٱٰ ۚ ٓۥ ۦ ٱٰ ۥ ۥٓ ٱ ۖ ٰٓ ٰ ٱ ۖ ٰ ﴿٢٧٥﴾ ٱ ٱٰ ٱٰ ۗ ٱ ﴿٢٧٦﴾ ٱ ٱٰٰ ٱٰ ٱٰ ﴿٢٧٧﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٱٰٓ ﴿٢٧٨﴾ ۢ ٱ ۦ ۖ ٰ ﴿٢٧٩﴾ ۢ ٰ ۢ ۚ ۖ ﴿٢٨٠﴾ ٱ ٱ ۖ ٰ ۢ ﴿٢٨١﴾ ٰٓ ٱ ٓ ٰٓ ۢ ٱ ۚ ۢ ٱ ۚ ٱ ۚ ٱ ٱ ٱ ۥ ٔ ۚ ٱ ٱ ۥ ٱ ۚ ٱ ۖ ٱ ٱٓ ٰ ٰ ٱٰ ۚ ٱٓ ۚ ٔٓ ٰٓ ۦ ۚ ٰ ٱ ٰ ٰٓ ٓ ۖ ٓ ٰ ۗ ٓ ۚ ٓ ۚ ۥ ۢ ۗ ٱ ٱ ۖ ٱ ۗ ٱ ﴿٢٨٢﴾ ۞ ٰ ۢ ٰ ۖ ٱ ٱ ٰۥ ٱ ۥ ۗ ٱٰ ۚ ۥٓ ۥ ۗ ٱ ﴿٢٨٣﴾ ٱٰٰ ٱ ۗ ٓ ٱ ۖ ٓ ٓ ۗ ٱ ٰ ۢ ﴿٢٨٤﴾ ٱ ٓ ۦ ٱ ۚ ٱ ٰٓۦ ۦ ۦ ۢ ۦ ۚ ۖ ٱ ﴿٢٨٥﴾ ٱ ۚ ٱ ۗ ٓ ٓ ۚ ٓ ۥ ٱ ۚ ۦ ۖ ٱ ٱ ٱٓ ۚ ٰ ٱ ٱ ٱٰ ﴿٢٨٦﴾

: - :


2>s,vm hgfrvm l;j,fm ;hlgm fhgja;dg (lk k,v)


:
▬◄


: [ 13-09-2016 - 05:00 AM ]
 
  : ( 2 )
http://7or3en.com/up/do.php?imgf=147036850049481.gif
                                2016
: 26
: 880
: Aug 2016
:
: 9,941
: 120:
21

:
▬◄


: [ 17-09-2016 - 05:45 AM ]
 
  : ( 3 )
..
http://7or3en.com/up/do.php?imgf=147036789299642.gif
                       2016
: 14
: 667
: Jul 2016
:
: 5,534
: 50:


:


21

:

: [ 17-09-2016 - 08:44 AM ]
 
  : ( 4 )
http://7or3en.com/up/do.php?imgf=147036789298951.gif

: 6
: 92
: Jun 2015
:
: 817
: 34:


اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

:
: [ 21-12-2016 - 11:22 AM ]
 
  : ( 5 )
http://7or3en.com/up/do.php?imgf=147036789298951.gif

: 6
: 834
: Aug 2016
:
: 4,475
: 45:
:

: [ 21-12-2016 - 10:44 PM ]
 
  : ( 6 )
sweet red roses
https://up.harajgulf.com/do.php?img=1461207
                  2016
: 18
: 319
: Jul 2016
:
: 6,954
: 64

sweet red roses: sweet red roses

: sweet red roses
sweet red roses

: [ 03-01-2017 - 06:29 AM ]
 
  : ( 7 )
http://7or3en.com/up/do.php?imgf=147036850049481.gif
                2016
: 15
: 315
: Jul 2016
:
: 7,948
: 66:


اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

:
: [ 03-01-2017 - 11:11 AM ]
 
  : ( 8 )
http://7or3en.com/up/do.php?imgf=147036898263943.gif
                         2016
: 15
: 344
: Jul 2016
:
: 16,663
: 66:


اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

:

{ }
: [ 03-01-2017 - 01:13 PM ]
 
  : ( 9 )
http://7or3en.com/up/do.php?imgf=147036850049481.gif
                         2016
: 21
: 318
: Jul 2016
:
: 9,342
: 71:


اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

:

( 56 ): [ 04-01-2017 - 03:02 AM ]
 
  : ( 10 )
Super Girl
http://7or3en.com/up/do.php?imgf=148639850422851.gif
               2016
: 15
: 510
: Jul 2016
:
: 8,190
: 52

Super Girl: Super Girl


اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

: Super Girl

" "
♥♥♥
" "
♥♥♥

Super Girl


()

« | »

: 1 ( 0 1)
 
02:35 PM

- - -