Loading...


  > > >

 
  #1  
13-09-2016, 03:57 AM
  ♥
 ♥
http://7or3en.com/up/do.php?imgf=147036898261891.gif
 
: Aug 2016
: 10,497
: 13
 ♥ will become famous soon enough ♥ will become famous soon enough
                            2016
2. ( )

:ٓٓ ﴿١﴾ ٰ ٱٰ ۛ ۛ ﴿٢﴾ ٱ ٱ ٱٰ ٰ ﴿٣﴾ ٱ ٓ ٓ ٱ ﴿٤﴾ ٰٓ ٰ ۖ ٰٓ ٱ ﴿٥﴾ ٱ ٓ ﴿٦﴾ ٱ ٰ ٰ ۖ ٰٓ ٰ ٰ ۖ ﴿٧﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿٨﴾ ٰ ٱ ٱ ٓ ﴿٩﴾ ٱ ۖ ۢ ﴿١٠﴾ ٱ ٓ ﴿١١﴾ ٓ ٱ ٰ ﴿١٢﴾ ٓ ٱ ٓ ٓ ٱٓ ۗ ٓ ٱٓ ٰ ﴿١٣﴾ ٱ ٓ ٰ ٰ ٓ ﴿١٤﴾ ٱ ٰ ﴿١٥﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱٰ ٱٰ ٰ ﴿١٦﴾ ٱ ٱ ٓ ٓ ۥ ٱ ٰۢ ﴿١٧﴾ ۢ ﴿١٨﴾ ۢ ٱٓ ٰ ٰ ٓ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ۢ ٱٰ ﴿١٩﴾ ٱ ٰ ۖ ٓ ٓ ٓ ۚ ٓ ٱ ٰ ۚ ٱ ٰ ۢ ﴿٢٠﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿٢١﴾ ٱ ٱ ٰ ٱٓ ٓ ٱٓ ٓ ۦ ٱٰ ۖ ﴿٢٢﴾ ۢ ٰ ۢ ۦ ٱ ٓ ٱ ٰ ﴿٢٣﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۖ ٰ ﴿٢٤﴾ ٱ ٱٰٰ ٰۢ ٱٰ ۖ ۢ ۙ ٰ ٱ ۖ ۦ ٰ ۖ ٓ ٰ ۖ ٰ ﴿٢٥﴾ ۞ ٱ ۦٓ ۚ ٱ ٱ ۖ ٱ ٓ ٱ ٰ ۘ ۦ ۦ ۚ ۦٓ ٱٰ ﴿٢٦﴾ ٱ ٱ ۢ ٰۦ ٓ ٱ ۦٓ ٱ ۚ ٰٓ ٱٰ ﴿٢٧﴾ ٱ ٰ ٰ ۖ ﴿٢٨﴾ ٱ ٱ ٱٰٓ ٱٓ ٰ ٰٰۢ ۚ ﴿٢٩﴾ ٰٓ ٱ ۖ ٓ ٱٓ ۖ ٓ ﴿٣٠﴾ ٱٓ ٱٰٓ ۢٔ ٓ ٰٓٓ ٰ ﴿٣١﴾ ٰ ٓ ٓ ۖ ٱ ٱ ﴿٣٢﴾ ٰٓٔ ۢ ٓ ۖ ٓ ۢ ٓ ٓ ٱٰٰ ٱ ﴿٣٣﴾ ٰٓ ٱ ٓ ٓ ٰ ٱ ٱٰ ﴿٣٤﴾ ٰٓٔ ٱ ٱ ٰ ٱ ٱٰ ﴿٣٥﴾ ٱٰ ۖ ٱ ۖ ٱ ٰ ٰ ۢ ﴿٣٦﴾ ٰٓ ۦ ٰۢ ۚ ۥ ٱ ٱ ﴿٣٧﴾ ٱ ۖ ﴿٣٨﴾ ٱ ٰٔٓ ٰٓ ٰ ٱ ۖ ٰ ﴿٣٩﴾ ٰٓ ٰٓ ٱ ٱٓ ٓ ٰ ٱ ﴿٤٠﴾ ٓ ٓ ۦ ۖ ٰٔ ٰ ٱ ﴿٤١﴾ ٱ ٱٰ ٱ ﴿٤٢﴾ ٱٰ ٱٰ ٱ ٱٰ ﴿٤٣﴾ ۞ ٱ ٱ ٱٰ ۚ ﴿٤٤﴾ ٱ ٱ ٱٰ ۚ ٱٰ ﴿٤٥﴾ ٱ ٰ ٰ ﴿٤٦﴾ ٰٓ ٰٓ ٱ ٱٓ ٱٰ ﴿٤٧﴾ ٱ ۢ ٔ ٰ ﴿٤٨﴾ ٰ ٓ ٱ ٓ ٓ ۚ ٰ ٓ ﴿٤٩﴾ ٱ ٰ ٓ ﴿٥٠﴾ ٰ ٰٓ ٱ ٱ ۢ ۦ ٰ ﴿٥١﴾ ۢ ٰ ﴿٥٢﴾ ٱٰ ٱ ﴿٥٣﴾ ٰ ۦ ٰ ٱ ٱ ٓ ٰ ٱٓ ٰ ۚ ۥ ٱ ٱ ﴿٥٤﴾ ٰٰ ٰ ٱ ٱٰ ﴿٥٥﴾ ٰ ۢ ﴿٥٦﴾ ٱ ٱ ٱٰ ۖ ٰ ٰ ۖ ٰ ٓ ﴿٥٧﴾ ٱ ٰ ٱ ٱ ٱ ٰٰ ۚ ٱ ﴿٥٨﴾ ٱ ٱ ٱ ٱٓ ﴿٥٩﴾ ۞ ٱٰ ٰ ۦ ٱ ٱ ۖ ٱ ٱ ۖ ۢ ۖ ٱ ٱ ٱ ﴿٦٠﴾ ٰٰ ٰ ۢ ٰۢ ٱ ۢ ٱ ۢ ٓ ۖ ٱ ٰ ٱ ۚ ٱ ۗ ٱ ٱ ٓ ۢ ٱ ۗ ٰ ٰٔ ٱ ٱۦ ٱ ۗ ٰ ﴿٦١﴾ ٱ ٱ ٱٰٰ ٱٰٔ ٱ ٱ ٱ ٰ ﴿٦٢﴾ ٰ ٱ ٓ ٰ ۢ ٱ ﴿٦٣﴾ ۢ ٰ ۖ ٱ ۥ ٱٰ ﴿٦٤﴾ ٱ ٱ ٱ ٰٔ ﴿٦٥﴾ ٰ ٰ ﴿٦٦﴾ ٰ ۦٓ ٱ ۖ ٓ ۖ ٱ ٱٰ ﴿٦٧﴾ ٱ ۚ ۥ ۢ ٰ ۖ ٱ ﴿٦٨﴾ ٱ ۚ ۥ ٓ ٱٰ ﴿٦٩﴾ ٱ ٱ ٰ ٓ ٓ ٱ ﴿٧٠﴾ ۥ ٱ ٱ ۚ ٱٰٔ ٱ ۚ ﴿٧١﴾ ٱٰٰٔ ۖ ٱ ﴿٧٢﴾ ٱ ۚ ٰ ٱ ٱٰ ٰۦ ﴿٧٣﴾ ۢ ٰ ٱ ۚ ٱ ٱٰ ۚ ٱٓ ۚ ٱ ۗ ٱ ٰ ﴿٧٤﴾ ۞ ٰ ٱ ۥ ۢ ﴿٧٥﴾ ٱ ٓ ٰ ۢ ٓ ٱ ٓ ۦ ۚ ﴿٧٦﴾ ٱ ﴿٧٧﴾ ٱٰ ٓ ﴿٧٨﴾ ٱٰ ٰ ٱ ۦ ۖ ﴿٧٩﴾ ٱ ٓ ۚ ٱ ٱ ۥٓ ۖ ٱ ﴿٨٠﴾ ٰ ٰ ۦ ٓٔۥ ٰٓ ٰ ٱ ۖ ٰ ﴿٨١﴾ ٱ ٱٰٰ ٰٓ ٰ ٱ ۖ ٰ ﴿٨٢﴾ ٰ ٓ ٰٓ ٱ ٱٰ ٱٰ ٱٰٰ ٱٰ ٱٰ ٱٰ ﴿٨٣﴾ ٰ ٓ ٰ ﴿٨٤﴾ ٰٓٓ ٰ ٰ ٱ ٱٰ ٰٰ ٰ ۚ ٱٰ ۢ ۚ ٓ ٰ ٱٰ ٱ ۖ ٱٰ ٰٓ ٱ ۗ ٱ ٰ ﴿٨٥﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ٱ ۖ ٱ ﴿٨٦﴾ ٱٰ ۢ ۦ ٱ ۖ ٱ ٱٰ ٰ ٱ ۗ ٓ ۢ ٰٓ ٱ ﴿٨٧﴾ ۢ ۚ ٱ ﴿٨٨﴾ ٓ ٰ ٱ ٱ ٓ ۦ ۚ ٱ ٱٰ ﴿٨٩﴾ ٱ ۦٓ ٓ ٱ ٱ ۦ ٰ ٓ ۦ ۖ ٓ ٰ ۢ ۚ ٰ ﴿٩٠﴾ ٓ ٱ ٓ ٓۥ ٱ ۗ ۢٓ ٱ ﴿٩١﴾ ۞ ٓ ٰ ٱٰ ٱ ٱ ۢ ۦ ٰ ﴿٩٢﴾ ٰ ٱ ٓ ٰ ۢ ٱ ۖ ٱ ۚ ۦٓ ٰ ﴿٩٣﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٰ ﴿٩٤﴾ ۢ ۗ ٱ ۢ ٱٰ ﴿٩٥﴾ ٱ ٰ ٰۢ ٱ ۚ ۢ ۦ ٱ ۗ ٱ ۢ ﴿٩٦﴾ ۥ ۥ ٰ ٱ ٰ ﴿٩٧﴾ ٰٓۦ ۦ ٰ ٱ ٰ ﴿٩٨﴾ ٓ ٰ ٰۢ ۖ ٓ ٱٰ ﴿٩٩﴾ ٰ ۥ ۚ ﴿١٠٠﴾ ٓ ٱ ٱ ٱٰ ٰ ٱ ٓ ﴿١٠١﴾ ٱ ٱٰ ٰ ٰ ۖ ٰ ٰ ٱٰ ٱ ٱ ٓ ٱ ٰ ٰ ۚ ٰ ٓ ۖ ۦ ٱ ۦ ۚ ٓ ۦ ٱ ۚ ۚ ٱٰ ۥ ٱ ٰۢ ۚ ۦٓ ۚ ﴿١٠٢﴾ ٱ ٱ ۖ ﴿١٠٣﴾ ٰٓ ٱ ٰ ٱ ٱ ۗ ٰ ﴿١٠٤﴾ ٱ ٱٰ ٱ ۢ ۗ ٱ ۦ ٓ ۚ ٱ ٱ ٱ ﴿١٠٥﴾ ۞ ۢ ٓ ٓ ۗ ٱ ٰ ۢ ﴿١٠٦﴾ ٱ ۥ ٱٰٰ ٱ ۗ ٱ ۢ ﴿١٠٧﴾ ٔ ٰ ۗ ٱ ٱٰ ٓ ٱ ﴿١٠٨﴾ ٱٰ ۢ ٰ ۢ ٱ ۖ ٱ ٱ ٰ ٱ ۦٓ ۗ ٱ ٰ ۢ ﴿١٠٩﴾ ٱٰ ٱٰ ۚ ۢ ٱ ۗ ٱ ﴿١١٠﴾ ٱ ٰٰ ۗ ۗ ٰ ٰ ﴿١١١﴾ ٰ ۥ ۥٓ ۥ ۦ ﴿١١٢﴾ ٱ ٱٰٰ ٰ ۢ ٱٰٰ ٱ ٰ ۢ ٱٰ ۗ ٰ ٱ ۚ ٱ ٱٰ ﴿١١٣﴾ ٰ ٱ ٱۥ ٰ ٓ ۚ ٰٓ ٓ ٓ ۚ ٱ ٱ ﴿١١٤﴾ ٱ ٱ ۚ ٱ ۚ ٱ ٰ ﴿١١٥﴾ ٱ ٱ ۗ ٰۥ ۖ ۥ ٱٰٰ ٱ ۖ ۥ ٰ ﴿١١٦﴾ ٱٰٰ ٱ ۖ ٰٓ ۥ ﴿١١٧﴾ ٱ ٱ ٓ ۗ ٰ ٱ ۘ ٰ ۗ ٱٰ ۢ ﴿١١٨﴾ ٓ ٰ ٱ ۖ ٔ ٰ ٱ ﴿١١٩﴾ ٰ ٱ ٱٰٰ ٰ ۗ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ٓ ٱ ٓ ٱ ۙ ٱ ۢ ﴿١٢٠﴾ ٱ ٰ ٱٰ ۥ ۦٓ ٰٓ ۦ ۗ ۦ ٰٓ ٱٰ ﴿١٢١﴾ ٰٓ ٰٓ ٱ ٱٓ ٱٰ ﴿١٢٢﴾ ٱ ۢ ٔ ٰ ﴿١٢٣﴾ ۞ ٱٰٓ ٰۦ ۥ ٰۢ ۖ ۖ ۖ ٱٰ ﴿١٢٤﴾ ٱ ٱ ٰۦ ۖ ٓ ٰٓ ٰۦ ٰ ٓ ٱٰ ٱ ٱ ﴿١٢٥﴾ ٰۦ ٱ ٰ ٱ ۥ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ۖ ۥ ۥٓ ٰ ٱ ۖ ٱ ﴿١٢٦﴾ ٰۦ ٱ ٱ ٰ ٓ ۖ ٱ ٱ ﴿١٢٧﴾ ٱ ٓ ٓ ۖ ٱ ٱ ﴿١٢٨﴾ ٱ ٰ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿١٢٩﴾ ٰۦ ۥ ۚ ٱٰ ٱ ۖ ۥ ٱ ٱٰ ﴿١٣٠﴾ ۥ ۥٓ ۖ ٱٰ ﴿١٣١﴾ ٰ ٓ ٰۦ ٰ ٱ ٱٰ ٱ ﴿١٣٢﴾ ٓ ٱ ۢ ٰ ٰ ٓ ٰۦ ٰ ٰ ٰ ٰ ۥ ﴿١٣٣﴾ ۖ ۖ ٔ ﴿١٣٤﴾ ٰٰ ۗ ٰۦ ۖ ٱ ﴿١٣٥﴾ ٓ ٱ ٓ ٓ ٰٓ ٰۦ ٰ ٰ ٱ ٓ ٰ ٰ ٓ ٱ ۢ ۥ ﴿١٣٦﴾ ٓ ۦ ٱ ۖ ۢ ۖ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿١٣٧﴾ ٱ ۖ ٱ ۖ ۥ ٰ ﴿١٣٨﴾ ٓ ٱ ٓ ٰ ٰ ۥ ﴿١٣٩﴾ ٰۦ ٰ ٰ ٱ ٰٰ ۗ ٱ ۗ ٰ ۥ ٱ ۗ ٱ ٰ ﴿١٤٠﴾ ۖ ۖ ٔ ﴿١٤١﴾ ۞ ٱٓ ٱ ٰ ٱ ۚ ٱ ٱ ۚ ٓ ٰ ٰۢ ۢ ﴿١٤٢﴾ ٰ ٰ ٓ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ٓ ٱ ٰ ۚ ٱ ٱ ۗ ٱ ٰ ۚ ٱ ٱ ﴿١٤٣﴾ ٰ ٱٓ ۖ ٰ ۚ ٱ ٱ ۚ ۥ ۗ ٱ ٱٰ ٱ ۗ ٱ ٰ ﴿١٤٤﴾ ٱ ٱٰ ۢ ۚ ٓ ۢ ۚ ۢ ۢ ۚ ٱ ٓ ۢ ٓ ٱ ۙ ٱٰ ﴿١٤٥﴾ ٱ ٰ ٱٰ ۥ ٓ ۖ ٱ ﴿١٤٦﴾ ٱ ۖ ٱ ﴿١٤٧﴾ ۢ ۖ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ۚ ٱ ٰ ۢ ﴿١٤٨﴾ ٱ ٱ ۖ ۥ ۗ ٱ ٰ ﴿١٤٩﴾ ٱ ٱ ۚ ۥ ٱ ٱ ﴿١٥٠﴾ ٓ ٰ ٱٰ ٱ ﴿١٥١﴾ ٱٓ ٱ ﴿١٥٢﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ٱٰ ﴿١٥٣﴾ ٱ ٰۢ ۚ ٓ ٰ ﴿١٥٤﴾ ۢ ٱ ٱ ۢ ٱٰ ٱ ٱٰ ۗ ٱٰ ﴿١٥٥﴾ ٱ ٓ ٰ ٓ ٓ ٰ ﴿١٥٦﴾ ٰٓ ٰ ۖ ٰٓ ٱ ﴿١٥٧﴾ ۞ ٱ ٱ ٓ ٱ ۖ ٱ ٱ ۚ ٱ ﴿١٥٨﴾ ٱ ٓ ٱٰ ٱٰ ۢ ٰ ٱٰ ۙ ٰٓ ٱ ٱٰ ﴿١٥٩﴾ ٱ ٰٓ ۚ ٱ ٱ ﴿١٦٠﴾ ٱ ٰٓ ٱ ٱٰٓ ٱ ﴿١٦١﴾ ٰ ۖ ٱ ﴿١٦٢﴾ ٰ ٰ ٰ ۖ ٓ ٰ ٱٰ ٱ ﴿١٦٣﴾ ٱٰٰ ٱ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٓ ٱ ٱٓ ٓۢ ٱ ٓۢ ٱٰ ٱ ٱ ٱٓ ٱ ٰۢ ۢ ﴿١٦٤﴾ ٱ ٱ ٱ ۖ ٱ ٓ ۗ ٱ ٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿١٦٥﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿١٦٦﴾ ٱ ٱ ۗ ٰ ٱ ٰ ٰ ۖ ٰ ٱ ﴿١٦٧﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٰ ٰ ٱٰ ۚ ۥ ﴿١٦٨﴾ ٱٓ ٱٓ ٱ ﴿١٦٩﴾ ٱ ٓ ٱ ٓ ٓٓ ۗ ٓ ٔ ﴿١٧٠﴾ ٱ ٱ ٓ ٓ ۚ ۢ ﴿١٧١﴾ ٰٓ ٱ ٰ ٰ ٱ ﴿١٧٢﴾ ٱ ٱ ٱ ٓ ۦ ٱ ۖ ٱ ۢ ۢ ٓ ۚ ٱ ﴿١٧٣﴾ ٱ ٓ ٱ ٱٰ ۦ ۙ ٰٓ ٱ ٱ ٱٰ ﴿١٧٤﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱٰ ٱٰ ٱ ٱ ۚ ٓ ٱ ﴿١٧٥﴾ ٰ ٱ ٱٰ ٱ ۗ ٱ ٱ ٱٰ ۢ ﴿١٧٦﴾ ۞ ٱ ٱ ٱ ٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٰٓ ٱٰ ٱۦ ٱ ٰ ۦ ٱٰ ٱٰٰ ٱٰ ٱ ٱ ٱٓ ٱ ٱٰ ٱٰ ٱ ٰ ۖ ٱٰ ٱٓ ٱٓ ٱ ۗ ٰٓ ٱ ۖ ٰٓ ٱ ﴿١٧٧﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ۖ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ٱٰ ۚ ۥ ٱۢ ٱ ٓ ٰۢ ۗ ٰ ۗ ٱٰ ٰ ۥ ﴿١٧٨﴾ ٱ ٰ ٰٓ ٱٰ ﴿١٧٩﴾ ٱ ٱ ٰ ٱ ٱ ۖ ٱ ﴿١٨٠﴾ ۢ ۥ ۥ ٓ ۥ ٱ ۥٓ ۚ ٱ ﴿١٨١﴾ ۢ ٓ ۚ ٱ ﴿١٨٢﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ﴿١٨٣﴾ ٰۢ ۚ ٰ ۢ ۚ ٱ ۥ ۢ ۖ ۥ ۚ ۖ ﴿١٨٤﴾ ٱٓ ٱ ٰۢ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ۖ ٰ ۢ ۗ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٰ ٰ ﴿١٨٥﴾ ۖ ٱ ۖ ﴿١٨٦﴾ ٱ ٱ ٰ ٓ ۚ ۗ ٱ ۖ ٱٰٔ ٰ ٱ ٱ ۚ ٱ ٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۖ ٱ ٱ ۚ ٰ ٰ ٱٰ ۗ ٱ ۗ ٰ ٱ ٰۦ ﴿١٨٧﴾ ٓ ٰ ٱٰ ٓ ٱ ٰ ٱ ٱ ﴿١٨٨﴾ ۞ ٔ ٱ ۖ ٰ ٱ ۗ ٱ ٱ ٰ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ٰ ۚ ٱ ٱ ﴿١٨٩﴾ ٰ ٱ ٱ ٰ ٓ ۚ ٱ ٱ ﴿١٩٠﴾ ٱ ۚ ٱ ٱ ۚ ٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ۖ ٰ ٱ ۗ ٰ ٓ ٱٰ ﴿١٩١﴾ ٱ ٱ ﴿١٩٢﴾ ٰ ٰ ٱ ۖ ٱ ٰ ٱٰ ﴿١٩٣﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ۚ ٱٰ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ٱ ٱٓ ٱ ٱ ﴿١٩٤﴾ ٱ ٱ ۛ ٓ ۛ ٱ ٱ ﴿١٩٥﴾ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ۖ ٰ ٱ ۥ ۚ ۦٓ ۦ ۢ ۚ ٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ۚ ٰ ۢ ٱ ۗ ۗ ٰ ۥ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ٱٓ ٱ ٱ ﴿١٩٦﴾ ٱ ٰ ۚ ٱ ٱ ۗ ۢ ٱ ۗ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ٰٓ ٱٰ ﴿١٩٧﴾ ۚ ٓ ٰۢ ٱ ٱ ٱ ٱ ۖ ٱ ٰ ۦ ٱٓ ﴿١٩٨﴾ ٱ ٱ ٱ ۚ ٱ ﴿١٩٩﴾ ٰ ٱ ٱ ٓ ۗ ٱ ٓ ٱ ۥ ٱ ٰۢ ﴿٢٠٠﴾ ٓ ٱ ٱ ٱ ﴿٢٠١﴾ ٰٓ ۚ ٱ ٱ ﴿٢٠٢﴾ ۞ ٱ ٱ ٓ ۢ ٰۢ ۚ ٓ ٓ ۚ ٱٰ ۗ ٱ ٱ ٱٓ ﴿٢٠٣﴾ ٱ ۥ ٱٰ ٱ ٱ ٰ ۦ ٱ ﴿٢٠٤﴾ ٰ ٰ ٱ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ﴿٢٠٥﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ۚ ۥ ۚ ٱ ﴿٢٠٦﴾ ٱ ٱٓ ٱ ۗ ٱ ۢ ٱ ﴿٢٠٧﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٓ ٰ ٱٰ ۚ ۥ ﴿٢٠٨﴾ ۢ ٓ ٱٰ ٱٓ ٱ ﴿٢٠٩﴾ ٓ ٱ ۢ ٱ ٱٰٓ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿٢١٠﴾ ٓ ٰٓ ٰ ۢ ۗ ٱ ۢ ٓ ٱ ٱ ﴿٢١١﴾ ٱٰ ٱ ٱ ۘ ٱ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ٓ ۢ ﴿٢١٢﴾ ٱ ٰ ٱ ٱۦ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ۢ ٓ ٱٰ ۢ ۖ ٱ ٱ ٱ ٱ ۦ ۗ ٱ ٓ ٰ ٰۢ ﴿٢١٣﴾ ٱ ٱ ۖ ٱٓ ٱٓ ٰ ٱ ٱ ۥ ٰ ٱ ۗ ٓ ٱ ﴿٢١٤﴾ ٔ ۖ ٓ ۢ ٰ ٱ ٱٰٰ ٱٰ ٱ ٱ ۗ ۢ ٱ ۦ ﴿٢١٥﴾ ٱ ۖ ٰٓ ٔ ۖ ٰٓ ٔ ۗ ٱ ﴿٢١٦﴾ ٔ ٱ ٱ ۢ ۖ ۖ ٱ ۢ ۦ ٱ ٱ ۦ ٱ ۚ ٱ ٱ ۗ ٰ ٰ ٱٰ ۚ ۦ ٰٓ ٰ ٱ ٱ ۖ ٰٓ ٰ ٱ ۖ ٰ ﴿٢١٧﴾ ٱ ٱ ٰ ٱ ٰٓ ٱ ۚ ٱ ﴿٢١٨﴾ ۞ ٔ ٱ ٱ ۖ ٓ ٰ ٓ ۗ ٔ ٱ ۗ ٰ ٱ ٱٰ ﴿٢١٩﴾ ٱ ٱ ۗ ٔ ٱٰٰ ۖ ۖ ٰ ۚ ٱ ٱ ٱ ۚ ٓ ٱ ۚ ٱ ﴿٢٢٠﴾ ٱٰ ٰ ۚ ۢ ۗ ٱ ٰ ۚ ۢ ۗ ٰٓ ٱ ۖ ٱ ٓ ٱ ٱ ۦ ۖ ٰۦ ﴿٢٢١﴾ ٔ ٱ ۖ ٱ ٱٓ ٱ ۖ ٰ ۖ ٱ ۚ ٱ ٱٰ ٱ ﴿٢٢٢﴾ ٓ ٰ ۖ ۚ ٱ ٱ ٱٓ ٰ ۗ ٱ ﴿٢٢٣﴾ ٱ ٰ ٱ ۗ ٱ ﴿٢٢٤﴾ ٱ ٱ ٓ ٰ ٰ ۗ ٱ ﴿٢٢٥﴾ ٓ ۢ ۖ ٓ ٱ ﴿٢٢٦﴾ ٱٰ ٱ ﴿٢٢٧﴾ ٱٰ ٰ ٓۢ ۚ ٱ ٓ ٱ ٱ ٱ ۚ ٰ ٓ ٰ ۚ ٱ ٱ ۚ ۗ ٱ ﴿٢٢٨﴾ ٱٰ ۖ ۢ ۢ ٰۢ ۗ ٓ ٔ ٓ ٓ ٱ ۖ ٱ ٱ ۦ ۗ ٱ ۚ ٱ ٰٓ ٱٰ ﴿٢٢٩﴾ ۥ ۢ ٰ ۥ ۗ ٓ ٓ ٓ ٱ ۗ ٱ ۢ ﴿٢٣٠﴾ ٱٓ ۢ ۚ ۚ ٰ ۥ ۚ ٓ ٰ ٱ ۚ ٱ ٱ ٓ ٱٰ ٱ ۦ ۚ ٱ ٱ ٱٓ ٱ ﴿٢٣١﴾ ٱٓ ٰ ٰ ٱ ۗ ٰ ۦ ٱ ٱ ٱ ۗ ٰ ٰ ۗ ٱ ﴿٢٣٢﴾ ۞ ٱٰٰ ٰ ۖ ٱ ۚ ٱ ۥ ٱ ۚ ۚ ٓ ٰۢ ۥ ۦ ۚ ٱ ٰ ۗ ۢ ۢ ۗ ٓ ٰ ٓ ٱ ۗ ٱ ٱ ٱٓ ٱ ﴿٢٣٣﴾ ٱ ٰ ۢ ۖ ٓ ٱ ۗ ٱ ﴿٢٣٤﴾ ۦ ٱٓ ٓ ۚ ٱ ٰ ٓ ۚ ٱ ٰ ٱٰ ۥ ۚ ٱٓ ٱ ٓ ٱ ۚ ٱٓ ٱ ﴿٢٣٥﴾ ٱٓ ۚ ٱ ۥ ٱ ۥ ٰۢ ٱ ۖ ٱ ﴿٢٣٦﴾ ٓ ٱ ۦ ٱ ۚ ٓ ٰ ۚ ٱ ۚ ٱ ﴿٢٣٧﴾ ٰ ٱٰ ٱٰ ٱٰ ٰ ﴿٢٣٨﴾ ۖ ٓ ٱ ٱ ﴿٢٣٩﴾ ٱ ٰ ٰ ٰ ٱ ۢ ۚ ٓ ۢ ۗ ٱ ﴿٢٤٠﴾ ٰ ٰۢ ٱ ۖ ٱ ﴿٢٤١﴾ ٰ ٱ ٰۦ ﴿٢٤٢﴾ ۞ ٱ ٰ ٱ ٱ ٰ ۚ ٱ ٱ ٰ ٱ ﴿٢٤٣﴾ ٰ ٱ ٱٓ ٱ ﴿٢٤٤﴾ ٱ ٱ ٰۥ ۥٓ ۚ ٱ ۜ ﴿٢٤٥﴾ ٱ ۢ ٓ ٰٓ ۢ ٰٓ ۢ ٱ ٰ ٱ ۖ ٱ ٰ ۖ ٓ ٰ ٱ ٰ ٓ ۖ ٱ ۗ ٱ ۢ ٱٰ ﴿٢٤٦﴾ ٱ ۚ ٓ ٰ ٱ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱٰ ۥ ٱ ٱ ۖ ٱ ۥ ٓ ۚ ٱ ٰ ﴿٢٤٧﴾ ۦٓ ٱ ٰ ٰ ٱٰٓ ۚ ٰ ﴿٢٤٨﴾ ٱ ٱ ۢ ۥ ٓ ٱ ۢ ۦ ۚ ۚ ۥ ٱ ۥ ٱ ۦ ۚ ٱ ٰ ٱ ۢ ۢ ٱ ۗ ٱ ٱٰ ﴿٢٤٩﴾ ۦ ٓ ٱ ٱ ٱٰ ﴿٢٥٠﴾ ٱ ۥ ٰ ٱ ٱ ٱ ۥ ٓ ۗ ٱ ٱ ۢ ٱ ٰ ٱ ٱٰ ﴿٢٥١﴾ ٰ ٱ ٱ ۚ ٱ ﴿٢٥٢﴾ ۞ ٱ ٰ ۢ ۘ ٱ ۖ ٰۢ ۚ ٱ ٱٰ ٰ ٱ ۗ ٓ ٱ ٱ ٱ ۢ ۢ ٓ ٱٰ ٰ ٱ ۚ ٓ ٱ ٱ ٰ ٱ ﴿٢٥٣﴾ ٰٓ ٱ ٓ ٰ ٰ ۗ ٱٰ ٱٰ ﴿٢٥٤﴾ ٱ ٓ ٰ ٱ ٱ ۚ ۥ ۚ ۥ ٱٰٰ ٱ ۗ ٱ ۥٓ ۦ ۚ ۖ ۢ ۦٓ ٓ ۚ ٱٰٰ ٱ ۖ ٔۥ ۚ ٱ ٱ ﴿٢٥٥﴾ ٓ ٱ ۖ ٱ ٱ ۚ ٱٰ ۢ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ۗ ٱ ﴿٢٥٦﴾ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ۖ ٱ ٓ ٓ ٱٰ ٱ ٱٰ ۗ ٰٓ ٰ ٱ ۖ ٰ ﴿٢٥٧﴾ ٱ ٓ ٰۦ ۦٓ ٰ ٱ ٱ ٰۦ ٱ ۦ ۠ ۦ ۖ ٰۦ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ٱٰ ﴿٢٥٨﴾ ٱ ٰ ۢ ٰ ٰ ۦ ٰ ٱ ۖ ٱ ۢ ۥ ۖ ۖ ۢ ۖ ۢ ٱ ٰ ۖ ٱ ٰ ۖ ٱ ٱ ۚ ۥ ٱ ٰ ۢ ﴿٢٥٩﴾ ٰۦ ٱٰ ۖ ۖ ٰ ٰ ۖ ٱ ٱ ٰ ۢ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿٢٦٠﴾ ٱ ٰ ٱ ۢ ۢۢ ۢ ۗ ٱ ٰ ٓ ۗ ٱ ٰ ﴿٢٦١﴾ ٱ ٰ ٱ ٓ ٓ ۙ ﴿٢٦٢﴾ ۞ ۢ ٓ ۗ ٱ ﴿٢٦٣﴾ ٰٓ ٱ ٰ ٱ ٱٰ ٱ ۥ ٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ۖ ۥ ۥ ۥ ۖ ٰ ۢ ۗ ٱ ٱ ٱٰ ﴿٢٦٤﴾ ٱ ٰ ٱٓ ٱ ٔ ۗ ٱ ﴿٢٦٥﴾ ۥ ۢ ۢ ٱٰ ۥ ٱٰ ٱ ۥ ٓ ٓ ٱ ۗ ٰ ٱ ٱٰ ﴿٢٦٦﴾ ٰٓ ٱ ٓ ٰ ٓ ٱ ۖ ٱ ٔ ٓ ۚ ٱٓ ٱ ﴿٢٦٧﴾ ٱٰ ٱ ٱٓ ۖ ٱ ۗ ٱ ٰ ﴿٢٦٨﴾ ٱ ٓ ۚ ٱ ۗ ٓ ٱٰ ﴿٢٦٩﴾ ٓ ۢ ٱ ۥ ۗ ٰ ﴿٢٧٠﴾ ٱٰ ۖ ٱٓ ۚ ٔ ۗ ٱ ﴿٢٧١﴾ ۞ ٰ ٰ ٱ ٓ ۗ ۢ ۚ ٱٓ ٱ ۚ ۢ ﴿٢٧٢﴾ ٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ٓ ٱ ٰ ٔ ٱ ۗ ۢ ٱ ۦ ﴿٢٧٣﴾ ٱ ٰ ٱ ٱ ﴿٢٧٤﴾ ٱ ٱٰ ٱ ٱٰ ٱ ۚ ٰ ٓ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ٱ ٱٰ ۚ ٓۥ ۦ ٱٰ ۥ ۥٓ ٱ ۖ ٰٓ ٰ ٱ ۖ ٰ ﴿٢٧٥﴾ ٱ ٱٰ ٱٰ ۗ ٱ ﴿٢٧٦﴾ ٱ ٱٰٰ ٱٰ ٱٰ ﴿٢٧٧﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٱٰٓ ﴿٢٧٨﴾ ۢ ٱ ۦ ۖ ٰ ﴿٢٧٩﴾ ۢ ٰ ۢ ۚ ۖ ﴿٢٨٠﴾ ٱ ٱ ۖ ٰ ۢ ﴿٢٨١﴾ ٰٓ ٱ ٓ ٰٓ ۢ ٱ ۚ ۢ ٱ ۚ ٱ ۚ ٱ ٱ ٱ ۥ ٔ ۚ ٱ ٱ ۥ ٱ ۚ ٱ ۖ ٱ ٱٓ ٰ ٰ ٱٰ ۚ ٱٓ ۚ ٔٓ ٰٓ ۦ ۚ ٰ ٱ ٰ ٰٓ ٓ ۖ ٓ ٰ ۗ ٓ ۚ ٓ ۚ ۥ ۢ ۗ ٱ ٱ ۖ ٱ ۗ ٱ ﴿٢٨٢﴾ ۞ ٰ ۢ ٰ ۖ ٱ ٱ ٰۥ ٱ ۥ ۗ ٱٰ ۚ ۥٓ ۥ ۗ ٱ ﴿٢٨٣﴾ ٱٰٰ ٱ ۗ ٓ ٱ ۖ ٓ ٓ ۗ ٱ ٰ ۢ ﴿٢٨٤﴾ ٱ ٓ ۦ ٱ ۚ ٱ ٰٓۦ ۦ ۦ ۢ ۦ ۚ ۖ ٱ ﴿٢٨٥﴾ ٱ ۚ ٱ ۗ ٓ ٓ ۚ ٓ ۥ ٱ ۚ ۦ ۖ ٱ ٱ ٱٓ ۚ ٰ ٱ ٱ ٱٰ ﴿٢٨٦﴾

: - :


2>s,vm hgfrvm l;j,fm ;hlgm fhgja;dg (lk k,v)

  #2  
13-09-2016, 04:00 AM
  ♥
 ♥
http://7or3en.com/up/do.php?imgf=147036898261891.gif
 
: Aug 2016
: 10,497
: 13
 ♥ will become famous soon enough ♥ will become famous soon enough
                            2016

:
21
  #3  
17-09-2016, 04:45 AM
http://7or3en.com/up/do.php?imgf=147036898261891.gif
 
: Jul 2016
: 8,180
: 10
 will become famous soon enough
                    2016

:


:


21
  #4  
17-09-2016, 07:44 AM
http://7or3en.com/up/do.php?imgf=147036890151072.gif
 
: Jun 2015
: 2,476
: 6
 is on a distinguished road

:


اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي
  #5  
21-12-2016, 10:22 AM
http://7or3en.com/up/do.php?imgf=152057963414811.gif
 
: Aug 2016
: 16,383
: 18
 will become famous soon enough
               2017

:  #6  
21-12-2016, 09:44 PM
 sweet red roses
sweet red roses sweet red roses
http://7or3en.com/up/do.php?imgf=147036850051972.gif
 
: Jul 2016
: 27
: 15,584
: 17
sweet red roses will become famous soon enough
                     2017                            2016

: sweet red roses
  #7  
03-01-2017, 05:29 AM
http://7or3en.com/up/do.php?imgf=147215092093181.gif
 
: Jul 2016
: 21,648
: 10
           2017                          2016

:


اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي
  #8  
03-01-2017, 10:11 AM
http://7or3en.com/up/do.php?imgf=147036898263943.gif
 
: Jul 2016
: 28,969
: 30
 will become famous soon enough
                2017                    2016

:


اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي
  #9  
03-01-2017, 12:13 PM
http://7or3en.com/up/do.php?imgf=147215092093181.gif
 
: Jul 2016
: 13,118
: 10
  will become famous soon enough
     2017                                     2016

:


اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي
  #10  
04-01-2017, 02:02 AM
 Super Girl
Super Girl Super Girl
http://7or3en.com/up/do.php?imgf=147215092093181.gif
 
: Jul 2016
: 20,771
: 10
Super Girl will become famous soon enough
               2017                         2016

: Super Girl


اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي
__________________
♥♥♥♥

Super Girl


()

« | »

: 1 ( 0 1)
 
03:16 AM

- - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157